Home/Informatie/Het opvragen van je eigen medisch dossier

Het opvragen van je eigen medisch dossier

Een steekproef van de Consumentenbond

De Consumentenbond beschreef in haar gids van 14 februari 2014 – onder de titel ‘Hoge drempels bij opvragen medisch dossier’ – de bevindingen van mensen die een kopie van hun eigen medisch dossier hebben opgevraagd. Zij lieten weten dat van de vijftig huisartsen die werden benaderd er dertig drempels opwerpen. Deze huisartsen maakten bezwaar en vroegen de patiënt waar zij het dossier voor nodig hadden. Acht patiënten hebben ondanks hun inspanningen het dossier niet meekregen.

Recht op inzage

Het recht op inzage in het eigen medisch dossier en de ontvangst van een kopie is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet bepaalt dat een patiënt altijd de mogelijkheid moet krijgen zijn medisch dossier thuis rustig na te lezen. Dat artsen drempels opwerpen bij het opvragen van een dossier vindt de Consumentenbond onacceptabel. Om de Bond te citeren: ‘Artsen horen patiënten juist aan te moedigen om van hun rechten gebruik te maken en een actieve rol te spelen bij het opbouwen van hun dossier’.

De Consumentenbond is voorstander van persoonlijke gezondheidsdossiers, waarbij iedere patiënt altijd online bij zijn eigen gegevens kan. Via een beveiligde verbinding zouden patiënten bijvoorbeeld hun volledig medisch dossier kunnen bekijken.

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren op de bevindingen. Wel bevestigen zij het recht van de patiënt op een kopie van zijn medisch dossier.

Angst voor het opvragen

Veel patiënten durven het dossier niet op te vragen. Ze verwachten dat de huisarts bezwaar zal maken. Wanneer de arts het dossier niet mee wil geven veroorzaakt dit spanning bij de patiënt,; zij willen de vertrouwensrelatie met hun arts niet in gevaar brengen.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is geregeld dat je inzage hebt in het eigen medisch dossier. In het medisch dossier worden alle onderzoeksuitslagen, brieven, operatieverslagen en (bij ziekenhuisopname) aantekeningen van verpleegkundigen en arts bewaard. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen het dossier zelf opvragen.

De arts moet zo spoedig mogelijk inzage verlenen en een kopie maken. Voor inzage mag de arts geen vergoeding vragen. Voor een afschrift mogen kosten in rekening worden gebracht.

Weigering

Een verzoek tot inzage mag alleen worden geweigerd als de privacy van een ander dan de patiënt daardoor wordt geschaad. Zo kan bijvoorbeeld de partner of een familielid van de patiënt iets over hun relatie hebben verteld wat geheim gehouden dient te worden.

Maar het moet per geval worden aangetoond dat het belang van die ander wordt geschaad en dat dit zwaarder weegt dan het belang van de patiënt. Opmerking: notities die anderen betreffen kunnen worden verwijderd en staan los van het overhandigen van de medische gegevens van de patiënt.

Correctie

Wanneer er zaken in het dossier zijn vermeld waar je het niet eens bent kan je op grond van de wet correctie van gegevens eisen, maar dit betreft alleen feiten zoals adres, naam en geboortedatum. Het is niet zo dat meningen en conclusies van de arts waar de patiënt het niet mee eens is, kunnen worden veranderd. Wel is het zo dat de patiënt het recht op vernietiging van het dossier heeft of van bepaalde delen ongeacht welke gegevens dit zijn; de patiënt kan dus wel delen laten verwijderen.

Recht op blokkering

Bij keuringen geeft het blokkeringsrecht je het recht om als eerste kennis te nemen van de uitslag en de conclusies van het medisch onderzoek om te beslissen of daarvan mededeling aan anderen mag worden gedaan. Bijvoorbeeld de uitslag van een medische keuring in het kader van de aanvraag van een levensverzekering. Je kan dan zelf beslissen of het oordeel van de medisch adviseur aan de verzekeraar verstrekt wordt.

Artikelen

Archief

Laboratorium onderzoek naar de oorzaken van darmklachten

Vraag een test aan

Kies voor darmklachten.nl

  • Sinds 2005 34.150 aanvragen
  • Betrouwbare uitslag door een arts
  • 80% wordt een oorzaak gevonden
S. van As Alle informatie en adviezen, die aanleiding vormen voor het aanvragen van onderzoeken op Darmklachten.nl, zijn geschreven door drs. S. van As, arts. De resultaten van de onderzoeken worden door drs. S. van As, arts voorzien van een op maat geschreven interpretatie.